วัดนวลนรดิศวรวิหาร เป็นวัดไทย ประเภทพระอารามหลวง ชั้นตรี

วัดนวลนรดิศวรวิหาร เป็นวัดไทย ประเภทพระอารามหลวง ชั้นตรี อยู่ที่คลองบางกอกใหญ่ด้านตะวันตก ตรงกันข้ามวัดประดู่ฉิมพลี แต่มีคลองกั้นกัน ในแขวงปากคลอง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

วัดนวลนรดิศวรวิหาร เดิมเป็นวัดโบราณ และร้างมานานมาก เชื่อว่าสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา แต่ปราศจากพยานหลักฐานในเรื่องนี้ มีชื่อดั้งเดิมว่า “วัดมะกอกใน” คู่กับ “วัดมะกอกนอก” ที่ปัจจุบันคือ วัดอรุณราชวราราม สาเหตุที่ได้ชื่อนี้เพราะตั้งอยู่ริมฝั่งคลองบางกอกใหญ่ ครั้งปลายรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจักรีบรมนาถ เจ้าคุณพระราชพันธุ์ นวล ผู้เป็นภริยาเจ้าพระยาอัครมหาเสนา บุนนาค และเป็นพระภคินีของสมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี พระมเหสีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจักรีบรมนาถ ได้บูรณะวัดมะกอกในอันร้างดังกล่าว โดยให้ เจ้าพระยาพระคลัง ดิศ บุนนาค ผู้เป็นบุตร รับผิดชอบ

เจ้าพระยาพระคลัง ดิศ บุนนาค เข้าบูรณะวัดมะกอกใน หลังเขาได้บูรณะวัดประยูรวงศาวาสเสร็จใน พ.ศ. 2379 ต่อมา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฏพระราชทานนาม “นวลนรดิศวรวิหาร” ให้แก่วัดมะกอกใน เพื่อระลึกถึงเจ้าคุณพระราชพันธุ์ นวล

ในรัชกาลถัดมา ได้มีการบูรณะวัดนวลนรดิศวรวิหารอีกหลายครั้ง ซึ่งปรากฏหลักฐานอย่างน้อยสองครั้ง ครั้งแรกอยู่ในความรับผิดชอบของ เจ้าพระสุรวงศ์ไวยวัฒน์ วร บุนนาค และเจ้าพระยาภาสกรวงศ์ พร บุนนาค และครั้งที่สอง ดำเนินการโดย พระสาสนานุรักษ์ ทิม รตนโชติ เจ้าอาวาส และมีรายละเอียดการปฏิสังขรณ์อย่างพิสดารลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาด้วย ในสมัยหลัง ๆ ก็มีการบูรณะอีกหลายครั้ง